FOOD CONTAINERS : กล่องข้าวเดลิเวอรี่,กล่องอาหารประเภทต่าง ๆ

PLU 2025

฿ 120 ฿ 120

PLU 2024

฿ 150 ฿ 150

PLU 4543

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 32 ห่อ ยาว 15.5 x กว้าง 7 x สูง 8cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 2189

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 16 x ฐาน 9.5 x สูง 7.5cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 2184

1ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 11.5 x ยาว 17.5 x สูง 5.5cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 2081

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 17.5 x สูง 7.5cm

฿ 70 ฿ 70

PLU 4064

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ ปาก 18 x ก้น 8.5 x สูง 7cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 4063

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ ปาก 18 x ก้น 8.5 x สูง 7cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 5211

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ ยาว 13.5 x กว้าง 18.5 x สูง 7.5cm

฿ 320 ฿ 320

PLU 5168

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ ยาว 18 x กว้าง 12 x สูง 3.7cm

฿ 175 ฿ 175

PLU 4124

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ ยาว 12.6 x กว้าง 12.6 x สูง 13.5cm

฿ 170 ฿ 170

PLU 5033

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 32 ห่อ ยาว 15.5 x กว้าง 7 x สูง 8cm

฿ 80 ฿ 80