FOOD CONTAINERS : กล่องใส่อาหาร

PLU2198

1 ห่อมี 30 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 17 x ก้น 10 x สูง 7.5 cm

฿ 150 ฿ 150

PLU 2196

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด กว้าง 18 x ยาว 24 x สูง 5.5 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 2197

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด กว้าง 21 x ยาว 27 x สูง 4.8 cm

฿ 210 ฿ 210
Out of stock

PLU 2069

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 11 x ยาว 17 x สูง 5.5 cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 2194

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 12 x ยาว 18 x สูง 5.4 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 2566

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 15.5 x ก้น 12 x สูง 4.5 cm

฿ 155 ฿ 155

PLU 2569

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 16 x ก้น 9 x สูง 6.5 cm

฿ 175 ฿ 175

PLU 2567

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 18 x ก้น 14.5 x สูง 4.3 cm

฿ 175 ฿ 175

PLU 2568

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ ปาก 24 x ก้น 19.5 x สูง 4.3 cm.

฿ 320 ฿ 320
Out of stock
New

PLU 2553

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 11.5 x ยาว 17.0 x สูง 6.5 cm

฿ 100 ฿ 100
New

PLU 2552

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 11.5 x ยาว 17.0 x สูง 6.0 cm

฿ 95 ฿ 95
New

PLU 2551

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 11.5 x ยาว 17.0 x สูง 5.5 cm

฿ 95 ฿ 95
New

PLU 2550

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 11.5 x ยาว 17.0 x สูง 3.5 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 9544

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 12 x ก้น 9 x สูง 8.5 cm

฿ 95 ฿ 95
New

PLU 2488

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 7.5 x ยาว 12.5 x สูง 5.7 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 2432

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 15 x ก้น 10 x สูง 8.8 cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 2431

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ปาก 15 x ก้น 11.5 x สูง 6.2 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 2430

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ปาก 11.5 x ก้น 7 x สูง 6.5 cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 2429

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ปาก 11.7 x ก้น 7.2 x สูง 4.5 cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 2078

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 12.3x ยาว 17.8 x สูง 5 cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 2025

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ขนาด กว้าง(W) 12 x ยาว(L) 15 x สูง(H) 6 cm.

฿ 120 ฿ 120

PLU 2024

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ขนาด กว้าง(W) 14.5 x ยาว(L) 19.3 x สูง(H) 6.7 cm.

฿ 150 ฿ 150

PLU 9441

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ กว้าง 12x ยาว 18x สูง 4.5 cm

฿ 115 ฿ 115

PLU9442

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ กว้าง 12.5x ยาว 18x สูง 6.5 cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 9411

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 10 x ยาว 13.5 x สูง 5.5 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 2188

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 16 x ยาว 21 x สูง 4.5 cm.

฿ 125 ฿ 125

PLU 2187

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 16 x ยาว 21 x สูง 4.5 cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 2081

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ขนาด กว้าง 12 x ยาว 17.5 x สูง 7.5 cm.

฿ 70 ฿ 70

PLU 9186

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาดกว้าง 14 x ยาว 19 x สูง 5 cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 2087

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ขนาดกว้าง 11.0 x ยาว 16.5 x สูง 7.5 cm

฿ 70 ฿ 70

PLU 9541

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ, ขนาดมิติรวม : กว้าง 20.5 x ยาว 25 x สูง 7.5 cm.

฿ 420 ฿ 420

PLU 9540

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ, ขนาด : กว้าง 20.5 x ยาว 25 x สูง 7.5 cm.

฿ 420 ฿ 420