FOOD CONTAINERS : กล่องอาหาร

PLU 2025

฿ 120 ฿ 120

PLU 2024

฿ 150 ฿ 150

PLU 2184

1ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 11.5 x ยาว 17.5 x สูง 5.5cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 2081

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 17.5 x สูง 7.5cm

฿ 70 ฿ 70

PLU 9541

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ, ขนาดมิติรวม : กว้าง 20.5 x ยาว 25 x สูง 7.5cm

฿ 420 ฿ 420

PLU 9540

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ, ขนาดมิติรวม : กว้าง 20.5 x ยาว 25 x สูง 7.5 cm

฿ 420 ฿ 420

PLU 2143

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 18 x ยาว 23.4 x สูง 6.5 cm

฿ 180 ฿ 180