SALAD SANDWICH BOX : กล่องสลัด กล่องแซนวิช กล่องผลไม้

New

PLU 4202

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ | กว้าง 14 x ยาว 18 x สูง 6.3 cm.

฿ 145 ฿ 145

PLU 5231

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 15.0 x ยาว 15.0 x สูง 7.5 cm.

฿ 120 ฿ 120

PLU 4543

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ ยาว 7 x กว้าง 7 x สูง 4.5 cm.

฿ 65 ฿ 65

PLU 5559

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ขนาด กว้าง 11.0 x ยาว 15.5 x สูง 6.5 cm

฿ 120 ฿ 120

PLU 5211

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ ยาว 13.5 x กว้าง 18.5 x สูง 7.5 cm.

฿ 320 ฿ 320

PLU 5168

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ ยาว 18 x กว้าง 12 x สูง 3.7cm

฿ 175 ฿ 175

PLU 5033

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 32 ห่อ ยาว 15.5 x กว้าง 7 x สูง 8cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 5220

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ยาว 19 x กว้าง 15.5 x สูง 8.5cm

฿ 190 ฿ 190

PLU 8062

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ ยาว 20 x กว้าง 15.5 x สูง 6.5cm

฿ 340 ฿ 340

PLU 5506

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 3 ห่อ ยาว 18 x กว้าง 18 x สูง 8cm

฿ 285 ฿ 285

PLU 5505

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 32 ห่อ ยาว 18 x กว้าง 18 x สูง 7cm

฿ 280 ฿ 280

PLU 5219

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ ยาว 13.8 x กว้าง 10.3 x สูง 5.5 cm.

฿ 160 ฿ 160

PLU 4109

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ ฝา 16.5 x ก้น 14.5 x สูง 9cm

฿ 350 ฿ 350

PLU 4111

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ ปาก 16 x ก้น 14.5 x สูง 10.5cm

฿ 400 ฿ 400

PLU 4127

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ ยาว 13 x กว้าง 13 x สูง 6cm

฿ 180 ฿ 180

PLU 4306

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 17.8 x สูง 7.4 cm.

฿ 185 ฿ 185

PLU 5022

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ยาว 14 x กว้าง 4.5 x สูง 10cm

฿ 160 ฿ 160

PLU 5023

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ยาว 17 x กว้าง 9 x สูง 12cm

฿ 220 ฿ 220

PLU 5028

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ยาว 14.5 x กว้าง 4 x สูง 10.5cm

฿ 210 ฿ 210

PLU 5029

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ยาว 9.3 x กว้าง 12.5 x สูง 12.5cm

฿ 185 ฿ 185

PLU 5070

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ ยาว 17.5 x กว้าง 11.5 x สูง 5.5 cm.

฿ 180 ฿ 180

PLU 5169

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ ยาว 17.5 x กว้าง 11.5 x สูง 4.5cm

฿ 180 ฿ 180

PLU 5171

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ยาว 16 x กว้าง 12 x สูง 5cm

฿ 210 ฿ 210

PLU 5206

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ ยาว 18 x กว้าง 12 x สูง 8cm

฿ 245 ฿ 245

PLU 5207

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ ยาว 19 x กว้าง 15.5 x สูง 5.5cm

฿ 260 ฿ 260

PLU 5213

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ ยาว 15 x กว้าง 11.2 x สูง 6.4cm

฿ 120 ฿ 120

PLU 5214

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ยาว 18 x กว้าง 13 x สูง 7.3cm

฿ 170 ฿ 170

PLU 5215

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ยาว 18 x กว้าง 13 x สูง 7.5cm

฿ 175 ฿ 175

PLU 8047

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 12 x ก้น 10 x สูง 4cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 8049

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 3 ห่อ ปาก 16 x ก้น 12.5 x สูง 8cm

฿ 290 ฿ 290

PLU 8900

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ ปาก 14.3 x ก้น 12 x สูง 8cm

฿ 160 ฿ 160