All PACKAGING : บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

New

PLU 2561

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 18 x ยาว 19 x สูง 4 cm.

฿ 115 ฿ 115
New

PLU 2560

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 18 x ยาว 19 x สูง 4 cm.

฿ 110 ฿ 110
New

PLU 2565

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ กว้าง 13 x ยาว 19 x สูง 4.5 cm.

฿ 195 ฿ 195
New

PLU 2564

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ กว้าง 13 x ยาว 19 x สูง 4.5 cm.

฿ 195 ฿ 195
New

PLU 2563

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ กว้าง 13 x ยาว 19 x สูง 4.5 cm.

฿ 195 ฿ 195
New

PLU 1635

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 3.5 x ยาว 3.5 x สูง 1.5 inches

฿ 65 ฿ 65
New

PLU 1636

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 3.5 x ยาว 3.5 x สูง 1.5 inches

฿ 68 ฿ 68
New

PLU 1637

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 4 x ยาว 6 x สูง 1.5 inches

฿ 95 ฿ 95
New

PLU 1638

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 4 x ยาว 6 x สูง 1.5 inches

฿ 100 ฿ 100
New

PLU 1639

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 4.5 x ยาว 7.5 x สูง 1.7 inches

฿ 110 ฿ 110
New

PLU 1640

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 4.5 x ยาว 7.5 x สูง 1.7 inches

฿ 112 ฿ 112
New

PLU 1641

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 4 x ยาว 4 x สูง 1 inches

฿ 35 ฿ 35
New

PLU 1642

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 4 x ยาว 4 x สูง 1 inches

฿ 36 ฿ 36

PLU 2566

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 15.5 x ก้น 12 x สูง 4.5 cm.

฿ 155 ฿ 155
New

PLU 1643

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 4 x ยาว 6 x สูง 1 inches

฿ 52 ฿ 52
New

PLU 1644

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 4 x ยาว 6 x สูง 1 inches

฿ 55 ฿ 55
New

PLU 1645

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 4.2 x ยาว 7.2 x สูง 1.5 inches

฿ 58 ฿ 58
New

PLU 1646

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 4.2 x ยาว 7.2 x สูง 1.5 inches

฿ 60 ฿ 60

PLU 2569

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ ปาก 16 x ก้น 9 x สูง 6.5 cm.

฿ 175 ฿ 175

PLU 2567

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 18 x ก้น 14.5 x สูง 4.3 cm.

฿ 175 ฿ 175

PLU 2568

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ ปาก 24 x ก้น 19.5 x สูง 4.3 cm.

฿ 320 ฿ 320
New

PLU 2553

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | กว้าง 11.5 x ยาว 17.0 x สูง 6.5 cm.

฿ 100 ฿ 100
New

PLU 2552

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | กว้าง 11.5 x ยาว 17.0 x สูง 6.0 cm.

฿ 95 ฿ 95
New

PLU 2551

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | กว้าง 11.5 x ยาว 17.0 x สูง 5.5 cm.

฿ 95 ฿ 95
New

PLU 2550

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | กว้าง 11.5 x ยาว 17.0 x สูง 3.5 cm.

฿ 95 ฿ 95
New

PLU 2077

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 14.0 x ยาว 20.5 x สูง 5.0 cm.

฿ 105 ฿ 105

PLU 9544

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 12 x ก้น 9 x สูง 8.5 cm.

฿ 95 ฿ 95

PLU 7709

1 ห่อมี 200 กรัม | 1 ลังมี 30 ห่อ กว้าง 4 x ยาว 14 inch

฿ 22 ฿ 22
New

PLU 9467

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 12.5 xยาว 23.5 xสูง 5 cm

฿ 200 ฿ 200

PLU 8103

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.8 x สูง 1.5 cm.

฿ 42 ฿ 42
New

PLU 4202

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ | กว้าง 14 x ยาว 18 x สูง 6.3 cm.

฿ 145 ฿ 145

PLU 8357

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 30 ห่อ | ความหนา 6 x กว้าง 10 x สูง 15 cm.

฿ 80 ฿ 80

PLU 8358

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 30 ห่อ | ความหนา 6 x กว้าง 10 x สูง 15 cm.

฿ 80 ฿ 80

PLU 8359

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ความหนา 8 x กว้าง 13 x สูง 18 cm.

฿ 100 ฿ 100

PLU 8360

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ความหนา 8 x กว้าง 13 x สูง 18 cm.

฿ 100 ฿ 100

PLU 8395

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 30 x ยาว 30 cm.

฿ 70 ฿ 70

PLU 5231

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 15.0 x ยาว 15.0 x สูง 7.5 cm.

฿ 120 ฿ 120
New

PLU 9542

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 17.5 x ยาว 21.0 x สูง 4.0 cm

฿ 180 ฿ 180
New

PLU 1199

1 ห่อมี 250 ชิ้น 1 ลังมี 20 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 x ยาว 23 cm.

฿ 60 ฿ 60
New

PLU 1198

1 ห่อมี 250 ชิ้น 1 ลังมี 20 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 x ยาว 23 cm.

฿ 60 ฿ 60