เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

          บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์ www.unipakcentershop.com นี้ขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการข้อมูลสินค้าและการสั่งซื้อสินค้า สำหรับผู้ใช้บริการหรือลูกค้าทุกท่าน ในการเข้าใช้บริการของเว็บไซต์นี้ บริษัท ฯ จะถือว่าท่าน ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท ฯ อย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้บริษัท ฯ มีสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดบนเว็บไซต์นี้ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า  ผู้ใช้บริการทุกท่านจึงควรศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียดเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเอง
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ใช้บริการ สั่งซื้อสินค้าทางเวปไซต์ www.unipakcentershop.com
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์สั่งซื้อสินค้าและบริการ หรือผู้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์แล้วเท่านั้น ที่จะสามารถสั่งซื้อสินค้าหรือทำใบเสนอราคาสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้
2.  ในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกหรือประสงค์สั่งซื้อสินค้า ผู้ใช้บริการต้องกรอกให้ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดส่งสินค้าหรือรับบริการต่าง ๆ จากทางบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเอง
3.  ผู้ใช้บริการจะต้องรักษา อีเมล์ รหัสผ่าน และ ข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ
4.  บริษัท ฯ มีสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัท ฯ พบว่า ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง, ผู้ใช้บริการมีเจตนาในการก่อกวนให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ, ผู้ใช้บริการกระทำการที่ไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประเทศชาติ หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาไม่สุจริต 
5.  ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้  ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบดาวน์โหลด หรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากกิจกรรมการสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัท ฯ หากพบว่ามีการละเมิด นำข้อความหรือ รูปภาพต่าง ๆ ไปใช้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ ทางบริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายในทันที
6.  บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกการสั่งซื้อ หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกง และสามารถยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการได้หากตรวจพบการฉ้อโกงหรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย
7. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะติดต่อกลับให้ข้อมูลกับผู้ใช้บริการได้โดยตรง โดยจะติดต่อผ่านทางอีเมล์หรือโทรศัพท์หรือช่องทางติดต่ออื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการให้ไว้ในระบบเท่านั้น หากผู้ใช้บริการได้รับโทรศัพท์โดยอ้างว่าเป็นพนักงานจากบริษัท ฯ ในลักษณะที่แจ้งขอให้เปลี่ยนเลขที่บัญชีในการโอนเงินที่ไม่ตรงหรือนอกเหนือจากที่แสดงไว้บนเวปไซต์ หรือช่องทางที่เป็นทางการของบริษัท ฯ หรือแจ้งยอดเงินชำระไม่ตรงกับในระบบที่ออกใบสั่งซื้อที่แสดงไว้ในระบบ ให้ท่านสงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะไม่สอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเด็ดขาด เช่น เลขประจำตัวประชาชน, เลขที่บัตรเครดิต, รหัสผ่าน ฯลฯ  *หากได้รับโทรศัพท์ในลักษณะดังกล่าว กรุณาติดต่อบริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด ทางหมายเลข 0-2403-4682-8, 081-766-4688 หรือแจ้งมาทาง E-MAIL : paksmilethailand@gmail.com 
8.  บริษัทฯ ยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์ สินค้าและบริการ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของทางบริษัท ฯ ให้ดียิ่งขึ้น


เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
1. สินค้าต่างๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของ บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด
2. ราคาของสินค้าที่ระบุบนเว็บไซต์ เป็นราคาปลิกของสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วโดยไม่รวมค่าบริการการจัดส่ง ซึ่งราคาของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการแข่งขันทางการตลาดในปัจจุบัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ค่าขนส่งสินค้าจะคิดเพิ่มโดยคำนวณจากยอดชำระเงินรวมของสินค้าหลังจากที่ท่านเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้ว และค่าขนส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่เข้าเงื่อนไขบริการส่งฟรี ตามที่บริษัท ฯ กำหนด
4. ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าสินค้าและบริการด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท ฯ ตามที่ระบุไว้บนเวปไซต์ และเมื่อทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการต้องส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงิน ผ่านช่องทางติดต่อกับบริษัท ฯ ที่เป็นทางการเท่านั้น
5. บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด จะทำการจัดส่งสินค้าให้ผู้ใช้บริการในกรณีที่ได้รับการยืนยันการชำระเงินแล้วเท่านั้น
*คำเตือน*
     บริษัท ฯ ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูล E-mail และรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ และทำการ Sign out ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์ เนื่องจากการส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นมีความเสี่ยงรั่วไหลได้ และอาจถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้จนเกิดความเสียหายได้

นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

ไม่รับเปลี่ยน หรือ ไม่รับคืนสินค้าในทุกกรณี กรุณาตรวจสอบรายการสินค้าและราคาให้ถูกต้องก่อนกดสั่งซื้อหรือโอนเงิน โดยสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าเพื่อยืนยันความถูกต้องเพิ่มเติมได้ที่...

LINE @unipakcentershop หรือ

โทร. 081 766 4688 / 02 403 4682-8

เวลาทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.30 -17.00 น.

Unipakcentershop website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy