Paper box : กล่องกระดาษ

New

PLU 1888

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 16 x ยาว 16 x สูง 7.5 cm

฿ 180 ฿ 180
New

PLU 1886

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 16 x ยาว 16 x สูง 7.5 cm

฿ 180 ฿ 180
New

PLU 1907

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 10 x ยาว 18 x สูง 9 cm

฿ 350 ฿ 350
New

PLU 1908

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 10 x ยาว 18 x สูง 9 cm

฿ 350 ฿ 350
New

PLU 1921

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ, ขนาดกว้าง 16.5 x ยาว 16.5 x สูง 8 cm

฿ 240 ฿ 240
New

PLU 1923

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ, ขนาดกว้าง 16.5 x ยาว 16.5 x สูง 8 cm

฿ 240 ฿ 240
New

PLU 1930

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ, ขนาดกว้าง 26.5 x ยาว 26.5 x สูง 11 cm

฿ 430 ฿ 430
New

PLU 1932

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ, ขนาดกว้าง 24.5 x ยาว 24.5 x สูง 20 cm

฿ 600 ฿ 600
New

PLU 1933

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ, ขนาดกว้าง 24.5 x ยาว 24.5 x สูง 20 cm

฿ 600 ฿ 600
New

PLU 1934

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ, ขนาดกว้าง 20 x ยาว 20 x สูง 10 cm

฿ 170 ฿ 170
New

PLU 1938

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ, ขนาดกว้าง 24.5 x ยาว 24.5 x สูง 6 cm

฿ 360 ฿ 360
New

PLU 1966

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 12.7x ยาว 12.7 x สูง 6.5 cm

฿ 100 ฿ 100
New

PLU 1967

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 12.7x ยาว 12.7 x สูง 6.5 cm

฿ 100 ฿ 100
New

PLU 1968

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 9.5 x ยาว 13.8 x สูง 8.5 cm

฿ 110 ฿ 110
New

PLU 1969

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 9.5 x ยาว 13.8 x สูง 8.5 cm

฿ 110 ฿ 110
New

PLU 1970

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 12 x ยาว 16 x สูง 5.5 cm

฿ 110 ฿ 110
New

PLU 1971

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 12 x ยาว 16 x สูง 5.5 cm

฿ 110 ฿ 110
New

PLU 1972

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 12 x ยาว 16 x สูง 6 cm

฿ 135 ฿ 135
New

PLU 1973

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 12 x ยาว 16 x สูง 6 cm

฿ 135 ฿ 135
New

PLU 1974

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 11.5 x ยาว 22 x สูง 3 cm

฿ 195 ฿ 195
New

PLU 1975

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาด กว้าง 11.5 x ยาว 22 x สูง 3 cm

฿ 195 ฿ 195
New

PLU 1976

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาด กว้าง 12 x ยาว 12 x สูง 3.5 cm

฿ 110 ฿ 110
New

PLU 1977

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาด กว้าง 12 x ยาว 12 x สูง 3.5 cm

฿ 110 ฿ 110
New

PLU 1978

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาด กว้าง 8.2 x ยาว 8.2 x สูง 3 cm

฿ 90 ฿ 90
New

PLU 1979

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 8.2 x ยาว 8.2 x สูง 3 cm

฿ 90 ฿ 90
New

PLU 1980

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาด กว้าง 13 x ยาว 7.5 x สูง 3 cm

฿ 100 ฿ 100
New

PLU 1981

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาด กว้าง 13 x ยาว 7.5 x สูง 3 cm

฿ 100 ฿ 100
New

PLU 1984

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 10 x ยาว 8 x สูง 25.5 cm

฿ 180 ฿ 180
New

PLU 1985

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาด กว้าง 10 x ยาว 8 x สูง 25.5 cm

฿ 180 ฿ 180
New

PLU 1986

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาด กว้าง 9.5 x ยาว 8 x สูง 18 cm

฿ 155 ฿ 155
New

PLU 1987

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาด กว้าง 9.5 x ยาว 8 x สูง 18 cm

฿ 155 ฿ 155
New

PLU 1988

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 10.5 x ยาว 14.5 x สูง 17 cm

฿ 155 ฿ 155
New

PLU 1989

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 10.5 x ยาว 14.5 x สูง 17 cm

฿ 155 ฿ 155
New

PLU 1993

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 15 x ยาว 24 x สูง 9 cm

฿ 345 ฿ 345
New

PLU 1994

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาด กว้าง 15 x ยาว 24 x สูง 9 cm

฿ 345 ฿ 345

PLU 1662

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 13.5 x ยาว 17.0 x สูง 4.5 cm

฿ 385 ฿ 385

PLU 1658

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 13.0 x ยาว 17.0 x สูง 4.5 cm

฿ 345 ฿ 345

PLU 1659

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 14.0 x ยาว 20.0 x สูง 5.0 cm

฿ 380 ฿ 380

PLU 1660

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 15.0 x ยาว 21.0 x สูง 5.5 cm

฿ 395 ฿ 395

PLU 1661

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 16.5 x ยาว 22.0 x สูง 6.5 cm

฿ 460 ฿ 460
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy