PS CUP : กระปุกใส่อาหารพร้อมฝาปิดชนิด PS

PLU 3067

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 24 ห่อ ปาก 6.3 x ฐาน 5.8 x สูง 4.5 cm.

฿ 60 ฿ 60

PLU 3068

1 ห่อมี 16 ชิ้น | 1 ลังมี 15 ห่อ ปาก 6.8 x ฐาน 6.3 x สูง 5.0 cm.

฿ 55 ฿ 55

PLU 3069

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 60 ห่อ ปาก 7.8 x ฐาน 7.3 x สูง 5.3 cm.

฿ 75 ฿ 75

PLU 3070

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 8.5 x ฐาน 8 x สูง 4.5 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 3071

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 60 ห่อ ปาก 7 x ฐาน 6 x สูง 5 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 3072

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 8.5 x ฐาน 7 x สูง 5 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 3073

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 60 ห่อ ปาก 8 x ฐาน 9 x สูง 4.5 cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 3074

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 3 ห่อ ปาก 5.2 x ฐาน 3.8 x สูง 3.3 cm

฿ 180 ฿ 180

PLU 3075

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 60 ห่อ ปาก 6.5 x ฐาน 4.5 x สูง 4.5 cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 3078

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 24 ห่อ ปาก 4.7 x ฐาน 6 x สูง 4.7 cm

฿ 55 ฿ 55

PLU 3312

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ | ปาก 6.6 x ฐาน 6 x สูง 4.5 cm.

฿ 65 ฿ 65

PLU 3314

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ | ปาก 6.5 x ฐาน 6 x สูง 4.5 cm.

฿ 65 ฿ 65

PLU 3318

1 ห่อมี 24 ชิ้น | 1 ลังมี 14ห่อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง 8.3 x สูง 4.3 cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 3320

1 ห่อมี 40 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 5.5 x ฐาน 3.5 x สูง 4.3 cm.

฿ 105 ฿ 105

PLU 3341

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 48 ห่อ ปาก 4.5 x ฐาน 3.2 x สูง 2.5 cm

฿ 28 ฿ 28

PLU 3381

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 8.1 x สูง 4 cm

฿ 105 ฿ 105