FEST (DEGRADABLE CONTAINER)

เฟสท์ : บรรจุภัณฑ์ปลอดภัยสำหรับใส่อาหาร (วัสดุกระดาษ FOOD GRADE หรือ เยื่อธรรมชาติจากชานอ้อย)