LID : ฝายกดื่ม, ปิดถ้วยกาแฟกระดาษ

PLU 0115

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 8 x สูง 2 cm.

฿ 45 ฿ 45

PLU 8187

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9 x สูง 2.1 cm.

฿ 55 ฿ 55

PLU 9375

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 8.2 x สูง 1.5 cm.

฿ 60 ฿ 60

PLU 1047

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 8.5 x สูง 2 cm.

฿ 32 ฿ 32

PLU 2100

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 8 x สูง 2.2 cm.

฿ 38 ฿ 38

PLU 2152

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 9 x สูง 0.8 cm.

฿ 20 ฿ 20

PLU 8055

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | ปาก 8.5 x สูง 2.2 cm.

฿ 55 ฿ 55

PLU 8057

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | ปาก 9 x สูง 2.5 cm.

฿ 55 ฿ 55

PLU 8164

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 8 x สูง 2.2 cm.

฿ 38 ฿ 38

PLU 8167

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 8.5 x สูง 2.2 cm.

฿ 55 ฿ 55

PLU 8168

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9 x สูง 2.5 cm.

฿ 65 ฿ 65