TOOTHPICK, TISSUE PAPER : ไม้จิ้มฟัน, กระดาษทิชชู่

PLU 8342

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ

฿ 105 ฿ 105

PLU 6157

1 ห่อมี 250 ชิ้น | 1 ลังมี 125 ห่อ

฿ 58 ฿ 58

PLU 8339

1 ห่อมี 400 ชิ้น 1 ลังมี 16 ห่อ | กว้าง 33 x ยาว 33 cm.

฿ 85 ฿ 85

PLU 8341

1 ห่อมี 500 ชิ้น 1 ลังมี 8 ห่อ | กว้าง 30 x ยาว 30 cm.

฿ 100 ฿ 100

PLU 8344

1 ห่อมี 400 ชิ้น 1 ลังมี 16 ห่อ | กว้าง 33 x ยาว 33 cm.

฿ 70 ฿ 70

PLU 8345

1 ห่อมี 400 ชิ้น 1 ลังมี 16 ห่อ | กว้าง 24 x ยาว 24 cm.

฿ 70 ฿ 70

PLU 8346

1 ห่อมี 500 ชิ้น 1 ลังมี 8 ห่อ | กว้าง 30 x ยาว 30 cm.

฿ 100 ฿ 100

PLU 8347

1 ห่อมี 500 ชิ้น 1 ลังมี 8 ห่อ | กว้าง 33 x ยาว 33 cm.

฿ 105 ฿ 105