PAPER PLATE : จานกระดาษ

PLU 9397

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ กว้าง 19.2 xยาว 19.2 x สูง 6.0 cm.

฿ 235 ฿ 235

PLU 9396

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 7.5 x ยาว 22.5 x สูง 7 cm.

฿ 135 ฿ 135

PLU 9378

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 18 ห่อ กว้าง 20 xยาว 20 xสูง 2.5 cm.

฿ 135 ฿ 135

PLU 6006

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

฿ 26 ฿ 26

PLU 6007

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว

฿ 38 ฿ 38

PLU 6008

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ้ว

฿ 53 ฿ 53