PAPER PLATE : จานกระดาษ

PLU 9378

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 20 x ยาว 20 x สูง 2.5 cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 6006

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

฿ 26 ฿ 26

PLU 6007

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว

฿ 38 ฿ 38

PLU 6008

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ้ว

฿ 53 ฿ 53