K-RESIN : ถ้วยวุ้น, ถาดวุ้น

PLU 9106

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี - ห่อ ปาก 4.5 x ก้น 2.6 x สูง 1.2 cm.

฿ 10 ฿ 10

PLU 9105

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี - ห่อ | ปาก 4.5 x ฐาน 2.6 x สูง 1.2 cm.

฿ 10 ฿ 10

PLU 9104

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี - ห่อ | ปาก 4.5 x ฐาน 2.7 x สูง 1.5 cm.

฿ 10 ฿ 10

PLU 5017

1 ห่อมี 2500 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 4.2 x ฐาน 2.7 x สูง 1.6 cm.

฿ 250 ฿ 250

PLU 5018

1 ห่อมี 2500 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 4.5 x ฐาน 4.3 x สูง 1.7 cm.

฿ 250 ฿ 250

PLU 5019

1 ห่อมี 2500 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 4.5 x ฐาน 4.3 x สูง 1.7 cm.

฿ 250 ฿ 250