PAPER & PLASTIC PLATE : จานพลาสติก, จานกระดาษ

หมวดสินค้า : จานพลาสติก, จานกระดาษ, ถาดกระดาษ

PLU 9397

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ กว้าง 19.2 xยาว 19.2 x สูง 6.0 cm.

฿ 235 ฿ 235

PLU 9396

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 7.5 x ยาว 22.5 x สูง 7 cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 9378

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 18 ห่อ กว้าง 20 xยาว 20 xสูง 2.5 cm.

฿ 135 ฿ 135

PLU 4015

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 36 ห่อ กว้าง 12.0 x ยาว 15.0 x สูง 2.0 cm.

฿ 85 ฿ 85

PLU 2026

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 9.0 x ยาว 9.0 x สูง 3.0 cm.

฿ 90 ฿ 90

PLU 2051

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 11.3 x ยาว 18.5 x สูง 4.0 cm.

฿ 130 ฿ 130

PLU 2202

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 10.0 x ยาว 14.5 x สูง 3.0 cm.

฿ 100 ฿ 100

PLU 6001

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

฿ 57 ฿ 57

PLU 6002

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว

฿ 75 ฿ 75

PLU 6003

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 24 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ้ว

฿ 160 ฿ 160

PLU 6004

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว

฿ 135 ฿ 135

PLU 6005

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 24 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ้ว

฿ 155 ฿ 155

PLU 6006

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

฿ 26 ฿ 26

PLU 6007

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว

฿ 38 ฿ 38

PLU 6008

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ้ว

฿ 53 ฿ 53

PLU 6009

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 48 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

฿ 57 ฿ 57

PLU 6010

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 36 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว

฿ 75 ฿ 75

PLU 6011

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 36 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว

฿ 125 ฿ 125

PLU 8471

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 6.0 x ยาว 6.0 x สูง 3.5 cm.

฿ 130 ฿ 130

PLU 8472

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 6.0 x ยาว 6.0 x สูง 3.5 cm.

฿ 130 ฿ 130