SAMPLING CUPS & SAUCE CONTAINERS : ถ้วยใส่อาหาร, ถ้วยน้ำจิ้ม

หมวดสินค้า : ถ้วยอาหาร,กระปุก,ถ้วยชิม,ถ้วยน้ำจิ้ม,ถ้วยเต้าฮวย, แก้วไวน์ ฯลฯ

PLU 3015

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 6.2 x ฐาน 4.5 x สูง 2.5 cm.

฿ 40 ฿ 40

PLU 1077

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 7.3 x ก้น 5.3 x สูง 7.3 cm.

฿ 60 ฿ 60

PLU 9106

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี - ห่อ ปาก 4.5 x ก้น 2.6 x สูง 1.2 cm.

฿ 10 ฿ 10

PLU 3537

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 5.1 x ฐาน 4.0 x สูง 4.0 cm.

฿ 45 ฿ 45

PLU 5226

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 7.8 x ก้น 6 x สูง 3 cm.

฿ 45 ฿ 45

PLU 3167

1 ห่อมี 60 ชิ้น | 1 ลังมี - ห่อ ปาก 6.5 x ก้น 6.5 x สูง 10 cm.

฿ 240 ฿ 240

PLU 2697

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 8.8 x ก้น 7 x สูง 12.5 cm.

฿ 200 ฿ 200

PLU 2696

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 8.5 x ก้น 7 x สูง 10.5 cm.

฿ 170 ฿ 170

PLU 3536

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 6.1 x ฐาน 4.5 xสูง 2.7 cm.

฿ 50 ฿ 50

PLU 3000

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 6.3 x ฐาน 4.3 x สูง 3 cm.

฿ 40 ฿ 40

PLU 3538

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 6.1 x ฐาน 4.5 x สูง 2.7 cm.

฿ 50 ฿ 50

PLU 9105

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี - ห่อ | ปาก 4.5 x ฐาน 2.6 x สูง 1.2 cm.

฿ 10 ฿ 10

PLU 9104

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี - ห่อ | ปาก 4.5 x ฐาน 2.7 x สูง 1.5 cm.

฿ 10 ฿ 10

PLU 1558

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ปาก 7.5 x ฐาน 6 x สูง 4 cm ใส่ฝา 8124

฿ 140 ฿ 140

PLU 1556

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | ปาก 7.5 x ฐาน 5.5 x สูง 5 cm.

฿ 140 ฿ 140

PLU 1554

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | ปาก 7.5 x ฐาน 5.5 x สูง 6.5 cm.

฿ 140 ฿ 140

PLU 1553

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | ปาก 7.5 x ฐาน 5.5 x สูง 7.5 cm.

฿ 155 ฿ 155

PLU 1552

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | ปาก 7.5 x ฐาน 5.5 x สูง 8 cm.

฿ 160 ฿ 160

PLU 3049

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 7.5 x ฐาน 5.4 x สูง 7 cm

฿ 180 ฿ 180

PLU 3048

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 7.5 x ฐาน 5.5 x สูง 4 cm.

฿ 125 ฿ 125

PLU 3046

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 7.5 x ฐาน 5.5 x สูง 5.5 cm.

฿ 160 ฿ 160

PLU 3045

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 7.5 x ฐาน 5.5 x สูง 5 cm.

฿ 150 ฿ 150

PLU 1003

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 6 x ฐาน 4 x สูง 5.5 cm.

฿ 15 ฿ 15

PLU 1004

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 6 x ฐาน 4 x สูง 6.2 cm.

฿ 16 ฿ 16

PLU 1017

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 6 x ฐาน 4.7 x สูง 3 cm.

฿ 30 ฿ 30

PLU 3527

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 5 x ฐาน 5 x สูง 2.7 cm.

฿ 45 ฿ 45

PLU 1031

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 6 x ฐาน 4.7 x สูง 3 cm.

฿ 50 ฿ 50

PLU 1079

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 18 ห่อ ปาก 7.5 x ฐาน 5.3 x สูง 7.8 cm

฿ 145 ฿ 145

PLU 1081

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด DIA. ปาก 7.5 x DIA. ฐาน 5.2 x สูง 7.3 cm

฿ 120 ฿ 120

PLU 1550

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | ปาก 7.5 x ฐาน 5.2 x สูง 9 cm.

฿ 160 ฿ 160

PLU 1560

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 7.5 x ฐาน 5.7 x สูง 4.3 cm.

฿ 55 ฿ 55

PLU 1561

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 7.5 x ฐาน 5.7 x สูง 5 cm.

฿ 55 ฿ 55

PLU 1562

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 7.5 x ฐาน 5.7 x สูง 5.5 cm.

฿ 55 ฿ 55

PLU 1563

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 7.5 x ฐาน 6.3 x สูง 5.7 cm.

฿ 60 ฿ 60

PLU 1564

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 7.5 x ฐาน 5.5 x สูง 7.2 cm.

฿ 60 ฿ 60

PLU 1565

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 7.5 x ฐาน 5.4 x สูง 8 cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 1566

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 7.5 x ฐาน 5.2 x สูง 9 cm.

฿ 60 ฿ 60

PLU 1568

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 7.5 x ฐาน 6 x สูง 2.5 cm.

฿ 50 ฿ 50