12 OZ. PAPER CUP : ถ้วยกระดาษ 12 ออนซ์

PLU 2264

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 8.3 x ก้น 6.5 x สูง 6.5cm.

฿ 75 ฿ 75

PLU 2075

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 8 x ก้น 5.2 x สูง 11.5 cm.

฿ 68 ฿ 68

PLU 0119

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี - ห่อ กว้าง 8 x ยาว 7 x สูง 6.5 cm.

฿ 550 ฿ 550

PLU 2221

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9 x ก้น 6 x สูง 11cm.

฿ 120 ฿ 120

PLU 2312

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9 x ก้น 6 x สูง 11.3 cm.

฿ 90 ฿ 90

PLU 2702

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด ปาก 9 x ก้น 6 x สูง 11.3 cm.

฿ 90 ฿ 90