8/9 OZ. PAPER CUP : ถ้วยกระดาษ 8/9 ออนซ์

PLU 2263

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 7.3 x ก้น 6 x สูง 6.5cm.

฿ 50 ฿ 50

PLU 2284

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 7.5 x ก้น 5.2 x สูง 9.5 cm.

฿ 60 ฿ 60

PLU 0118

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ กว้าง 7.5 x ยาว 6.5 x สูง 6 cm.

฿ 450 ฿ 450

PLU 1581

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9.5 x ก้น 8 x สูง 6.5 cm.

฿ 80 ฿ 80

PLU 1589

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9.5 x ก้น 8 x สูง 6.5 cm.

฿ 80 ฿ 80

PLU 2201

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 8 x ก้น 5 x สูง 9.2 cm.

฿ 85 ฿ 85

PLU 2518

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 7.7 x ก้น 5 x สูง 9.3 cm.

฿ 60 ฿ 60

PLU 2701

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 80 x ก้น 52 x สูง 93 mm

฿ 75 ฿ 75

PLU 2718

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 8 x ฐาน 5.6 x สูง 9.3 cm.

฿ 80 ฿ 80

PLU 2727

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 7.8 x ฐาน 5 x สูง 9.3 cm.

฿ 55 ฿ 55

PLU 9348

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 8 x ฐาน 5.5 x สูง 8.7 cm.

฿ 135 ฿ 135

PLU 9373

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 8 x ฐาน 5.5 x สูง 8.7 cm.

฿ 140 ฿ 140

PLU 9374

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 8 x ฐาน 5.5 x สูง 8.7 cm.

฿ 140 ฿ 140