6.5 OZ. PAPER CUP : ถ้วยกระดาษ 6.5 ออนซ์

PLU 2283

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 7 x ก้น 5 x สูง 8 cm.

฿ 50 ฿ 50

PLU 1591

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 7.2 x ก้น 5.2 x สูง 8 cm.

฿ 40 ฿ 40

PLU 2270

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 7.2 x ก้น 5.1 x สูง 7.7 cm.

฿ 45 ฿ 45

PLU 2240

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 7.2 x ก้น 5 x สูง 8 cm.

฿ 53 ฿ 53