CAKE BOX : กล่องกระดาษเค้ก

PLU 8535

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 16 x สูง 6 cm

฿ 140 ฿ 140

PLU 8534

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 16 x สูง 6 cm

฿ 140 ฿ 140

PLU 8002

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 15 x ยาว 15 x สูง 7.5 cm

฿ 32 ฿ 32
New

PLU 8003

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 15 x ยาว 15 x สูง 17.5 cm

฿ 35 ฿ 35

PLU 8004

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 20.5 x ยาว 20.5 x สูง 8.5 cm

฿ 57 ฿ 57

PLU 8064

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 10 x ยาว 13 x สูง 6.5 cm

฿ 15 ฿ 15

PLU 8086

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 24 x ยาว 24 x สูง 9.5 cm

฿ 320 ฿ 320

PLU 8413

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 26 x ยาว 26 x สูง 10 cm

฿ 390 ฿ 390

PLU 8405

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 14 x ยาว 25.25 x สูง 11.5 cm

฿ 230 ฿ 230

PLU 8087

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 11 x ยาว 11 x สูง 6 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 8771

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 11 x ยาว 11 x สูง 10 cm

฿ 140 ฿ 140

PLU 8403

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 10.5 x ยาว 17.5 x สูง 7 cm

฿ 140 ฿ 140

PLU 8457

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 11 x ยาว 11 x สูง 6 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 8459

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 10 x ยาว 15 x สูง 6 cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 8770

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 10.5 x ยาว 14.5 x สูง 8.5 cm

฿ 150 ฿ 150

PLU 8478

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 10.5 x ยาว 17.5 x สูง 7 cm

฿ 115 ฿ 115

PLU 8408

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 1 ห่อ กว้าง 20 x ยาว 20 x สูง 10 cm

฿ 225 ฿ 225

PLU 8711

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 18.5 x ยาว 18.5 x สูง 4 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 8713

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 33.4 x ยาว 33.4 x สูง 5.2 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 8012

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 26.5 x ยาว 26.5 x สูง 7 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 8416

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 1 ห่อ กว้าง 20.5 x ยาว 20.5 x สูง 8.5 cm

฿ 290 ฿ 290

PLU 8007

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 24 x ยาว 24 x สูง 9.5 cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 8009

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 26 x ยาว 26 x สูง 10 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 8008

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 26 x ยาว 26 x สูง 10 cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 8005

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 20.5 x ยาว 20.5 x สูง 8.5 cm

฿ 62 ฿ 62

PLU 8010

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 20.5 x ยาว 20.5 x สูง 5 cm

฿ 48 ฿ 48

PLU 8414

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 1 ห่อ กว้าง 26 x ยาว 26 x สูง 10 cm

฿ 370 ฿ 370

PLU 8006

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, กว้าง 24 x ยาว 24 x สูง 9.5 cm

฿ 62 ฿ 62

PLU 8011

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 24 x ยาว 24 x สูง 5 cm

฿ 55 ฿ 55

PLU 8415

1 ห่อมี 2จ ชิ้น | 1 ลังมี ๅ ห่อ กว้าง 20.5 x ยาว 20.5 x สูง 8.5 cm

฿ 270 ฿ 270

PLU 8081

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 24 x ยาว 24 x สูง 9.5 cm

฿ 310 ฿ 310
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy