BAKERY PET : กล่องเบเกอรี่ใส PET

PLU 4543

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ ยาว 7 x กว้าง 7 x สูง 4.5 cm.

฿ 65 ฿ 65

PLU 5711

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ กว้าง 7.0 x ยาว 7.0 x สูง 4.0 cm

฿ 46 ฿ 46

PLU 5670

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 10.2 x ยาว 13.7 x สูง 4.3 cm

฿ 210 ฿ 210

PLU 5662

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 8.5 x ยาว 11.5 x สูง 5.5 cm

฿ 260 ฿ 260

PLU 5712

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ

฿ 55 ฿ 55

PLU 5704

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 30 ห่อ กว้าง 9.5 x ยาว 12.5 x สูง 4.2 cm.

฿ 105 ฿ 105

PLU 5703

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 30 ห่อ กว้าง 7.7 x ยาว 13.0 x สูง 4.2 cm.

฿ 100 ฿ 100

PLU 5700

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ กว้าง 11.8 x ยาว 9.5 x สูง 3.5 cm.

฿ 62 ฿ 62

PLU 5621

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ กว้าง 11.0 x ยาว 23.8 x สูง 7.1 cm.

฿ 450 ฿ 450

PLU 8177

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 15 ห่อ กว้าง 10.0 x ยาว 10.0 x สูง 7.0 cm.

฿ 100 ฿ 100

PLU 5624

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 7.2 x ยาว 7.2 x สูง 4.0 cm.

฿ 75 ฿ 75

PLU 8178

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 15.0 x สูง 6.7 cm.

฿ 110 ฿ 110

PLU 5623

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 6.6 x ยาว 8.3 x สูง 3.2 cm.

฿ 135 ฿ 135

PLU 5622

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 9.2 x ยาว 10.7 x สูง 3.3 cm.

฿ 160 ฿ 160
New

PLU 4463

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 24 ห่อ กว้าง 10.0 x ยาว 14.6 x สูง 7.0 cm.

฿ 100 ฿ 100

PLU 8062

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ ยาว 20 x กว้าง 15.5 x สูง 6.5cm

฿ 340 ฿ 340

PLU 5664

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 6 ห่อ | กว้าง 9.5 x ยาว 13.0 x สูง 6.5 cm.

฿ 155 ฿ 155

PLU 5671

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 6 ห่อ | กว้าง 13.2 x ยาว 17.0 x สูง 6.6 cm.

฿ 380 ฿ 380

PLU 5508

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 5 ห่อ | กว้าง 12.2 x ยาว 12.2 x สูง 7.7 cm.

฿ 155 ฿ 155

PLU 5507

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 5 ห่อ | กว้าง 12.2 x ยาว 12.2 x สูง 5.2 cm.

฿ 135 ฿ 135

PLU 4464

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 8.5 x ยาว 10.0 x สูง 6.5 cm.

฿ 50 ฿ 50

PLU 4290

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 50 ห่อ | กว้าง 9.5 x ยาว 9.5 x สูง 3.6 cm.

฿ 50 ฿ 50

PLU 4291

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 40 ห่อ | กว้าง 9.3 x ยาว 11.7 x สูง 3.0 cm.

฿ 62 ฿ 62

PLU 4299

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 50 ห่อ | กว้าง 8.5 x ยาว 8.5 x สูง 4.0 cm.

฿ 46 ฿ 46

PLU 4301

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 9.0 x ยาว 13.0 x สูง 5.6 cm.

฿ 70 ฿ 70

PLU 4302

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 27 ห่อ | กว้าง 11.0 x ยาว 13.0 x สูง 6.6 cm.

฿ 95 ฿ 95

PLU 4305

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 14.5 x สูง 7.4 cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 4306

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 17.8 x สูง 7.4 cm.

฿ 185 ฿ 185

PLU 4307

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 12 ห่อ | กว้าง 11.0 x ยาว 11.0 x สูง 4.4 cm.

฿ 135 ฿ 135

PLU 4308

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 12 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 18.0 x สูง 3.6 cm.

฿ 100 ฿ 100

PLU 4311

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 10.0 x ยาว 11.0 x สูง 5.6 cm.

฿ 65 ฿ 65

PLU 4313

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 24 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 8.8 x สูง 6 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 4407

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 24 ห่อ | กว้าง 10.0 x ยาว 18.5 x สูง 3.6 cm.

฿ 110 ฿ 110

PLU 4408

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 18 ห่อ | กว้าง 11.0 x ยาว 18.0 x สูง 6.2 cm.

฿ 135 ฿ 135

PLU 4409

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 8 ห่อ | กว้าง 15.0 x ยาว 21.5 x สูง 4.2 cm.

฿ 230 ฿ 230

PLU 4413

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 50 ห่อ | กว้าง 8.5 x ยาว 11.0x สูง 5.8 cm.

฿ 55 ฿ 55

PLU 4416

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 8 ห่อ | กว้าง 15.0 x ยาว 21.0 x สูง 5.0 cm.

฿ 230 ฿ 230

PLU 4421

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 20.5 x ยาว 22.5 x สูง 5.0 cm.

฿ 210 ฿ 210

PLU 4422

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 8 ห่อ | กว้าง 22.7 x ยาว 12.5 x สูง 8.5 cm.

฿ 225 ฿ 225

PLU 4461

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 12 ห่อ | กว้าง 10.0 x ยาว 13.5 x สูง 6.0 cm.

฿ 90 ฿ 90