PS BOX : กล่องแข็งใส

PLU 1789

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 7.3 x สูง 7.0 cm

฿ 110 ฿ 110
New

PLU 3405

1 ห่อมี 4 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 10.5 x สูง 5.7 cm

฿ 32 ฿ 32

PLU 3175

1 ห่อมี 6 ชิ้น | 1 ลังมี 18 ห่อ กว้าง 8 x 10.5 x สูง 5.5 cm

฿ 38 ฿ 38

PLU 3176

1 ห่อมี 6 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 x สูง 4.5 cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 3183

1 ห่อมี 7 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 x สูง 3.8 cm

฿ 120 ฿ 120

PLU 3185

1 ห่อมี 3 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ กว้าง 19 x ยาว 24.5 x สูง 8 cm

฿ 117 ฿ 117

PLU 3190

1 ห่อมี 3 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ กว้าง 24 x ยาว 23 x สูง 4 cm

฿ 117 ฿ 117

PLU 3192

1 ห่อมี 6 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ กว้าง 13.5 x ยาว 13.5 x สูง 5 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 3231

1 ห่อมี 6 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ กว้าง 8.5 x ยาว 13.5 x สูง 8.5 cm

฿ 145 ฿ 145

PLU 3333

1 ห่อมี 4 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 19.5 x ยาว 27 x สูง 6.5 cm

฿ 200 ฿ 200

PLU 3334

1 ห่อมี 6 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.3 x สูง 11.3 cm

฿ 72 ฿ 72

PLU 3335

1 ห่อมี 6 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.3 x สูง 14.5 cm

฿ 84 ฿ 84

PLU 3336

1 ห่อมี 6 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 x สูง 19.5 cm

฿ 120 ฿ 120

PLU 3342

1 ห่อมี 12 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 8.5 x สูง 10 cm

฿ 150 ฿ 150

PLU 3343

1 ห่อมี 12 ชิ้น | 1 ลังมี 2 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 x สูง 13 cm

฿ 168 ฿ 168

PLU 3344

1 ห่อมี 6 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 x สูง 17 cm

฿ 114 ฿ 114

PLU 3345

1 ห่อมี 6 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 x สูง 19.8 cm

฿ 129 ฿ 129

PLU 3369

1 ห่อมี 6 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 x สูง 11.4 cm.

฿ 69 ฿ 69

PLU 3370

1 ห่อมี 6 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 x สูง 14.5 cm

฿ 78 ฿ 78

PLU 3374

1 ห่อมี 3 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 23.5 x สูง 4 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 3375

1 ห่อมี 3 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 23.5 x สูง 4 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 3376

1 ห่อมี 4 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 12.5 x สูง 17.5 cm

฿ 112 ฿ 112

PLU 3382

1 ห่อมี 6 ชิ้น | 1 ลังมี 2 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 x สูง 4.5 cm

฿ 168 ฿ 168

PLU 3383

1 ห่อมี 6 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 x สูง 4.5 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 3388

1 ห่อมี 3 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ กว้าง 20 x ยาว 18.5 x สูง 4 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 3389

1 ห่อมี 3 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ กว้าง 20 x ยาว 20 x สูง 5 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 3390

1 ห่อมี 4 ชิ้น | 1 ลังมี 3 ห่อ กว้าง 15.2 x ยาว 15.2 x สูง 6.2 cm

฿ 112 ฿ 112

PLU 3401

1 ห่อมี 4 ชิ้น | 1 ลังมี 3 ห่อ กว้าง 14 x ยาว 22.5 x สูง 5.1 cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 3403

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 11.2 x ยาว 11.2 x สูง 11.1 cm

฿ 150 ฿ 150

PLU 3406

1 ห่อมี 4 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 9.8 x ฐาน 9.8 x สูง 4.3 cm

฿ 27 ฿ 27

PLU 8928

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.7 x สูง 13.5 cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 8929

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.7 x สูง 13.5 cm

฿ 125 ฿ 125