BOWL LID : กล่องอาหารกลม ชามบะหมี่ ฝา

PLU 2566

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 15.5 x ก้น 12 x สูง 4.5 cm.

฿ 155 ฿ 155

PLU 2569

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ ปาก 16 x ก้น 9 x สูง 6.5 cm.

฿ 175 ฿ 175

PLU 2567

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 18 x ก้น 14.5 x สูง 4.3 cm.

฿ 175 ฿ 175

PLU 2568

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ ปาก 24 x ก้น 19.5 x สูง 4.3 cm.

฿ 320 ฿ 320

PLU 9544

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 12 x ก้น 9 x สูง 8.5 cm.

฿ 95 ฿ 95

PLU 2432

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด (DIA.)ปาก 15 x (DIA.)ก้น10 x สูง(H) 8.8 cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 2431

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 15 x ก้น 11.5 x สูง 6.2 cm.

฿ 95 ฿ 95

PLU 2430

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 11.5 x ก้น 7 x สูง 6.5 cm.

฿ 65 ฿ 65

PLU 2429

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 11.7 x ก้น 7.2 x สูง 4.5 cm.

฿ 60 ฿ 60

PLU 9399

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด DIA. ปาก 14.0 x ฐาน 11.3 x สูง 8.5 cm.

฿ 130 ฿ 130

PLU 2189

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ขนาด ปาก 16 x ฐาน 9.5 x สูง 7.5 cm.

฿ 135 ฿ 135

PLU 4064

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ ปาก 18.0 x ก้น 8.5 x สูง 7.0 cm.

฿ 65 ฿ 65

PLU 4063

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ ปาก 18 x ก้น 8.5 x สูง 7cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 4053

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 13.5 x สูง 0.8 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 4052

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 18.0 x ฐาน 8.2 x สูง 6.0 cm

฿ 200 ฿ 200

PLU 2287

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 9.5 x ฐาน 7.5 x สูง 4.3 cm

฿ 120 ฿ 120

PLU 2288

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 9.5 x ฐาน 6.0 x สูง 5.5 cm

฿ 120 ฿ 120

PLU 4046

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ กว้าง 12.0 x ฐาน 7.5 x สูง 7.0 cm

฿ 190 ฿ 190

PLU 4047

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 14.0 x ฐาน 7.0 x สูง 6.7 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 4048

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 16.5 x ฐาน 8.8 x สูง 6.0 cm

฿ 225 ฿ 225

PLU 4049

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 18.0 x สูง 2.0 cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 4058

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 14.0 x ฐาน 9.0 x สูง 7.0 cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 4059

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 14.0 x ฐาน 9.0 x สูง 7.0 cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 4076

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 15.0 x สูง 2.0 cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 4077

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 14.0 x สูง 0.8 cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 9160

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 15 x ฐาน 10.3 x สูง 8.3cm

฿ 150 ฿ 150