วันอาสาฬหบูชา (ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563)

Last updated: Jul 16, 2020  |  284 Views  |  HOLIDAY

วันอาสาฬหบูชา (ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563)

บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานบางใหญ่ และศูนย์จำหน่ายวิภาวดีรังสิต 60
หยุดชดเชยวันจันทร์ที่ 6 กรฎาคม 2563 (1 วัน)
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 5-6 กรกฎาคม 2563 (ตามลำดับ)

วันอาสาฬหบูชา หนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า
“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”
วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

(ร้านแพคเซ็นเตอร์ ทุกสาขาเปิด ให้บริการตามปกติ)