4 OZ. PAPER CUP : ถ้วยกระดาษ 4 ออนซ์

PLU 2236

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 6 x ก้น 4.5 x สูง 6 cm.

฿ 24 ฿ 24

PLU 2233

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 6 x ก้น 4.5 x สูง 6.5 cm.

฿ 90 ฿ 90

PLU 1580

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 7.2 x ก้น 5.7 x สูง 5.5 cm.

฿ 69 ฿ 69

PLU 1586

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 7.2 x ก้น 5.7 x สูง 5.5 cm.

฿ 69 ฿ 69

PLU 1587

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 7.2 x ก้น 5.7 x สูง 5.5 cm.

฿ 69 ฿ 69

PLU 1588

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 7.2 x ก้น 5.7 x สูง 5.5 cm.

฿ 69 ฿ 69

PLU 1597

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 7.2 x ก้น 5.8 x สูง 5.4 cm.

฿ 75 ฿ 75

PLU 2308

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 7.2 x ก้น 5.7 x สูง 5.5 cm.

฿ 63 ฿ 63